Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over onder andere LNG, de locatie en samenwerking zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Veel informatie vindt u bij deze veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij, neemt u dan contact op via info@gateterminal.com.

Toon alles / Verberg alles

Stappen LNG terminal

FAQ uit/inklappen

Welke stappen zijn doorlopen tussen de start en nu?

2005
We zijn in juli 2005 gestart met een haalbaarheidsstudie. Vervolgens zijn we in november 2005 gestart met de vergunningenprocedure en hebben wij de Milieu Effect Rapportage (MER) startnotitie ingediend. Daarnaast zijn wij gelijktijdig begonnen met de zogenaamde “open season” fase waarin geïnteresseerde potentiële klanten hun belangstelling voor capaciteit in de terminal nader konden preciseren. 

2006
Na het indienen van het MER in mei 2006 ontvingen we in november 2006 de benodigde milieuvergunningen voor de bouw van de LNG-terminal. Medio 2006 was tevens het basisontwerp voor de terminal gereed en zijn we de procedure gestart om een hoofdaannemer (voor engineering, procurement & construction (EPC) te vinden.

2007
In juli 2007 hebben we een consortium van Techint, Sener, Entrepose and Vinci, een Italiaanse, Spaanse en Franse bedrijvencombinatie met veel ervaring, aangewezen als hoofdaannemer om uitvoering te geven aan het ontwerp, de inkoop, de bouwactiviteiten en de opstartwerkzaamheden met betrekking tot de LNG ontvangstterminal en verdampingsinstallatie op de Maasvlakte (Rotterdam). In april 2007 hebben we van de Europese commissie een verklaring van geen bezwaar ontvangen op de door de Minister van Economische Zaken verleende ontheffing voor regelgeving zoals vastgelegd in de Gaswet. De ontheffing geldt voor een periode van twintig jaar vanaf de start voor een capaciteit van 16 bcm/per jaar. In april 2007 heeft Gate met het Havenbedrijf Rotterdam een 50 jarige erfpachtovereenkomst gesloten voor het terrein ter grootte van 23 hectare (in het finale contract dat in december 2007 is afgesloten gaat het om 35 hectare) op de Papegaaienbek en het aanpalende tankopslagterrein. Het havenbedrijf heeft het terrein ontwikkeld en zal de infrastructuur aanleggen om de specifieke lay-out voor de LNG terminal te accommoderen. De landaanwinning is compleet. Ook op het gebied van de inpassing van de LNG carriers in het Rotterdamse scheepvaartverkeer zijn uitgebreide brug simulaties en logistieke simulaties uitgevoerd met ondersteuning van het loodswezen en havenmeesterafdelingen, om te komen tot een helder toelatingsregime en wind/zicht limieten voor een veilige en efficiente afhandeling van in- en uitvarende LNG schepen. In de praktijk zal met het toenemen van de ervaring met LNG schepen worden toegewerkt naar een normale behandeling van gevaarlijke stoffen.  Het allerbelangrijkste is het commerciële aspect. Op 17 december 2007 hebben we met 3 partijen, DONG Energy, Essent en EconGas gasdoorzetcontracten getekend voor een totale capaciteit van 9 bcm aardgas per jaar (3 bcm elk en ieder een aandelenparticipatie van 5%). Op 4 augustus heeft de vierde klant E.ON Ruhrgas getekend voor 3 bcm en een aandelenparticipatie van 5 %). 

2008
Op 28 juni 2008 heeft Maria van der Hoeven, de Minister van Economische zaken het officiële startsein gegeven voor de bouw. Inmiddels is ook de projectfinanciering rond. Met de European Investment Bank en een syndicaat van 10 internationale relatiebanken is een project-financieringsovereenkomst gesloten ter waarde van EUR 745 miljoen. Voor de tweede steiger en extra materieel zal Gate aanvullende financiering aanvragen binnen het bestaande financieringsarrangement.  

Planning bouw Gate terminal:
1. Start bouw in 2008
2. Bouwrijp maken terrein, eerste kwartaal 2008. 
3. Aanleggen infrastructuur en tijdelijke faciliteiten. 
4. Constructie buitenkant LNG tanks. 
5. Constructie binnenkant LNG tanks. 
6. Bouw onderkant steiger
7. Bouw bovenkant steiger. 
8. Constructie van verbindend leidingwerk en verdampingsinstallaties. 
9. Aansluitingen op warm water, elektriciteit en afvoerleiding aardgas. 
10. Mechanisch afronding van de bouw: begin 2011, gevolgd door “pre-commissioning” activiteiten. 
11. Introductie van eerste vloeibaar aardgas om de installatie af te koelen en testen. 
12. Definitieve oplevering voorcommerciële bedrijfsvoering. 
13. Oplevering september 2011.

LNG en achtergronden bij aardgas voorziening

FAQ uit/inklappen

Welke belangen heeft Gasunie bij een LNG-terminal?

Voor Gasunie als infrastructuurbedrijf is een dergelijke terminal een plaats waar een grote hoeveelheid nieuw gas het Gasunie-leidingnet in kan stromen; zowel voor gebruik in Nederland als doorvoer naar buurlanden. Dit versterkt de rol van Nederland als Europese gasrotonde. Daarnaast willen Gasunie en Vopak de partijen die gas via een terminal willen leveren en afnemen goed ondersteunen door te zorgen voor een optimale logistiek en efficiënt beheer van de terminal. Gasunie zelf heeft ook een bijzonder belang bij technische oplossingen die een goede aansluiting bij het Nederlandse gastransportnet waarborgen.

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG in het beleid van de Nederlandse overheid?

Nederland wil een centrale rol blijven spelen bij de handel in gas. Dankzij de gasproductie en -opslag– en het netwerk van pijpleidingen, heeft Nederland al een sterke uitgangspositie. Door nieuwe pijpleidingverbindingen naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië en ook vanuit Rusland, maar ook met LNG-terminals, valt deze positie te versterken. Hiermee is de Nederlandse gasrotonde compleet. Mede gezien de toenemende afhankelijkheid van import levert de aanwezigheid van een LNG terminal een goede bijdrage aan de voorzieningszekerheid.

FAQ uit/inklappen

Wanneer heeft Nederland geen gas meer?

Er zijn veel onderzoeken die zich richten op de ontwikkeling van het energiebeleid voor de komende jaren. Voor verdere informatie willen wij verwijzen naar www.energieraad.nl of www.minez.nl.

FAQ uit/inklappen

Waarom is Vopak geïnteresseerd in een LNG-terminal?

De opslag van LNG past uitstekend in de groeistrategie van Vopak. De wereldwijde vraag naar LNG neemt flink toe onder andere door de sterke groei van de vraag naar schonere brandstoffen (gas is de schoonste fossiele brandstof) maar ook door de wens om de energieafhankelijkheid strategisch te spreiden. Wij hebben uitgebreide ervaring met het beheer van onafhankelijke terminals, het afhandelen van ladingen die binnenkomen per tanker, efficiënt voorraadbeheer voor combinaties van verschillende klanten. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van terminalconcept voor een voor ons nieuw product. Voor ons gaat het als onafhankelijke terminaloperator om het ontwikkelen van een terminalconcept voor een nieuw product en dat is nadrukkelijk een van onze groeilijnen in onze strategie vanuit een vertrouwd businessmodel, om daarmee uiteindelijk wereldwijd onze klanten nog beter te kunnen bedienen. We zien namelijk een diversificatie aan de gebruikerskant en liberalisering van het distributiekanaal. Daarin zie je de behoefte aan onafhankelijke partijen voor de infrastructuur. Daarom willen we samen met Gasunie deze LNG-terminal ontwikkelen.

FAQ uit/inklappen

Zijn er al bestaande LNG terminals in Europa en daarbuiten?

Er staan terminals in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Engeland. Tevens zijn er plannen voor nieuwe terminals in verschillende landen van Europa en uitbreidingsplannen voor bestaande terminals. Dit geeft aan dat LNG door velen wordt gezien als een verantwoorde bijdrage aan de energievoorziening. Verschillende LNG Terminals (aanlandpunten) zijn al sinds de jaren 70 operationeel in Europa en het komende decennia wordt een verdere groei voorzien van het aantal LNG-ontvangstterminals. 

Voorbeelden van andere LNG terminals in Europa zijn:

Ook in Noord-en Midden Amerika en in Azië zijn er, naast terminals die al jaren in bedrijf zijn, een aantal projecten voor nieuwbouw.

FAQ uit/inklappen

Kan het gas niet per pijpleiding worden vervoerd naar Nederland?

Er wordt reeds veel gas vervoerd per pijpleiding uit omliggende landen naar Nederland. Aardgas neemt als LNG aanzienlijk minder volume in dan in gasvormige toestand (de benodigde opslagruimte is 600 keer kleiner!). Dat maakt het mogelijk om het over grote afstanden te transporteren. Dit is een belangrijke ontwikkeling gebleken voor landen die wél beschikken over grote aardgasreserves maar niet over een leidinginfrastructuur naar een consumentenmarkt. Bovendien kan aardgas (“associated gas”) dat wordt geproduceerd als bijproduct van de oliewinning, en dat voorheen in zeer grote hoeveelheden werd afgefakkeld, op deze manier nuttig worden gebruikt. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Engelse afkorting van Liquefied Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8 ) en butaan (C4H10), en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt vloeibaar gehouden door het onder verhoogde druk te houden. 

Dit in tegenstelling tot LNG dat vloeibaar is onder atmosferische druk, maar bij zeer lage temperatuur (ca – 162 C). De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG: aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel in tegenstelling tot de LPG componenten die zwaarder zijn dan lucht. De opslag van LPG onder druk in tegenstelling tot de opslag van LNG bij zeer lage temperatuur, resulteert in de toepassing van heel andere materialen (andere materiaaleigenschappen, dikten, isolaties) en normen.

FAQ uit/inklappen

Waar komt LNG vandaan?

LNG komt vooral uit gebieden waar grote hoeveelheden aardgas zijn ontdekt, zoals in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Indië. Voorbeelden van LNG-producerende landen zijn Trinidad, Nigeria, Algerije, Egypte, Oman, Qatar, Indonesië, Maleisië, Australië.

FAQ uit/inklappen

Waarom wordt aardgas geïmporteerd in Nederland?

Uit voorspellingen over de aardgasvoorziening in Noordwest Europa – en ook in Nederland - zal binnen afzienbare tijd de productie van aardgas afnemen terwijl de vraag zal blijven toenemen. Om die tekorten op te vangen is extra aanvoer van aardgas nodig. Dit kan door import van aardgas via pijpleidingen met name uit Rusland en via het aanvoeren van vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas - LNG). Juist om gas uit andere landen en bronnen naar Noordwest Europa aan te trekken, kan een LNG terminal een belangrijke bijdrage leveren. Dit vergroot niet alleen de leveringszekerheid maar ook de mogelijkheid voor nieuwe toetreders tot de Noordwest Europese gasmarkt.

FAQ uit/inklappen

Waarom zal de vraag naar aardgas verder toenemen?

De vraag naar aardgas zal naar verwachting sterk stijgen. De vraag op de Noordwest Europese markt was 340 BCM in 2003, tegen een verwachte vraag van 440 BCM in 2010 (Eurogas annual report, 2003-2004, pag. 29 ). De afnemers zijn elektriciteitsbedrijven, (petro)chemische industrie, talloze andere industrieën, bedrijven en particulieren. Aan de groeiende vraag liggen voornamelijk drie ontwikkelingen ten grondslag:

  • de toenemende welvaart binnen de Europese Unie, welke gepaard gaat met hoger energiegebruik; 
  • een forse toename van het gebruik van aardgas ten behoeve van elektriciteitsproductie ter vervanging van kolen teneinde de milieueffecten van de elektriciteitsproductie te reduceren; 
  • de uitbreiding van de Europese Unie en daarmee verwachte toename in welvaart in de nieuwe lidstaten. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas - ofwel LNG - is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.   

Gate terminal

FAQ uit/inklappen

Wat betekent een 'open terminal concept'?

Gate terminal opereert onafhankelijk. Dat betekent dat partijen die actief zijn op de gasmarkt doorvoercapaciteit in de Terminal kunnen contracteren. Dit zullen overwegend langetermijncontracten zijn voor significante hoeveelheden gas per jaar. Gebruikers kunnen energiebedrijven zijn, maar ook producenten die zelf hun producten verkopen.

FAQ uit/inklappen

Op welke gronden heeft de Europese Commissie de ontheffing goedgekeurd?

Gate terminal voldoet aan alle punten om voor een ontheffing in aanmerking te komen. Daarnaast heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de ontheffing gerechtvaardigd is vanwege het commerciële risicoprofiel van het project en vanwege het toegepaste business model waarin een scheiding is aangebracht tussen de infrastructuur en de gashandel.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er in een LNG ontvangstterminal?

Voor aansluiting van de LNG-terminal op het landelijke distributiesysteem is een ondergrondse leiding voorzien die aansluit op het bestaande Gasunie Maasmond station (minder dan een kilometer lang).

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt LNG opgeslagen?

De opslag van LNG vindt plaats in speciaal hiervoor ontworpen grootschalige “full containment tanks”. Een "full containment tank" bestaat uit een metalen binnentank en een volledig betonnen buitentank. Een thermische isolatie tussen de stalen binnentank met LNG en de betonnen buitentank beperkt het afdampen van LNG tot circa 0,07 % van de tankinhoud per dag.

FAQ uit/inklappen

Waar zal het LNG gas naar toe gaan?

Het gas dat hervergast is, wordt in het gastransportnet gebracht en vervolgens afgeleverd bij de afnemers ( bijvoorbeeld de huishoudens en industrieën) in Nederland, maar ook voor Europa zal de beoogde LNG- terminal op de Maasvlakte een belangrijk toevoerpunt kunnen worden.

FAQ uit/inklappen

Zal de terminal effect hebben op de lokale werkgelegenheid?

Uiteraard creëert een dergelijke activiteit arbeidsplaatsen, vooral in de constructiefase. Ook kan een dergelijk project een aantrekkende werking hebben op andere industrieën of dienstverleners. De terminal op zich is niet echt arbeidsintensief, maar is wel zeven dagen per week en 24 uur per dag in bedrijf. Nu de LNG-terminal in werking is, zijn er circa 35 mensen werkzaam. Daarnaast wordt in het algemeen gerekend met een factor 3 à 4, waar het gaat om externe personele ondersteuning, zoals bijvoorbeeld voor regulier onderhoud. Direct en indirect dus ca. 100 mensen. De meeste werkgelegenheid zat echter in de bouwperiode. Gedurende de bouwfase van circa  drie jaar zijn gemiddeld 400, tot een maximum van 1200,  mensen op de locatie aan het werk geweest. Wordt nog eens rekening gehouden met de werkgelegenheid voor de toeleveranciers, dan gaat het nog eens om ongeveer de dubbele hoeveelheid elders. Hiernaast nog extra (gelimiteerde) bedrijvigheid in de haven.

FAQ uit/inklappen

Uit welke partijen bestaat het bouwconsortium waar voor gekozen is?

FAQ uit/inklappen

Wat is de rol van de minderheidsaandeelhouders. Hoe verhoudt zich dit met de onafhankelijkheid?

De onafhankelijkheid in de exploitatie is gewaarborgd. Gasunie en Vopak hebben gezamenlijk een ruim meerderheidsbelang in Gate en nemen daarmee het grootste deel van de investeringen voor hun rekening. De minderheidsaandeelhouders hebben een financieel belang en kunnen een interessante technische bijdrages leveren. Uiteindelijk is het gewoon een financiële investering. De minderheidsaandeelhouders hebben geen invloed op het commerciële beleid van de terminal, noch hebben zij invloed op het toetreden van nieuwe klanten.

Veiligheid

FAQ uit/inklappen

Levert de aanlanding van LNG op de Maasvlakte verstoringen op voor de bestaande scheepvaart?

De ligging van de LNG haven is zo gepland dat de LNG-schepen korte en eenvoudige manoeuvres kunnen uitvoeren, om daarmee de veiligheid te waarborgen en minimale overlast te geven voor de overige scheepvaart.

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt omgegaan met veiligheidsaspecten?

Veiligheid ligt in elke fase van het proces binnen de LNG Terminal voorop. De veiligheid kan met name gegarandeerd worden omdat de LNG-Industrie sinds de begin jaren zeventig is begonnen met de ontwikkelingen van standaard codes, apparatuur en ontwerp. Hierdoor heeft de LNG industrie een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid. 

Gate terminal hecht veel belang aan milieu en veiligheid. Beide partners voeren een strikt beleid op het gebied van milieu veiligheid en gezondheid. Het beleid van de terminal is gericht op “geen schadelijke emissies”. De producten aardgas en LNG worden wereldwijd gezien als energiedragers met een gunstige milieubelasting. Ook het veiligheids-“trackrecord” is goed.

FAQ uit/inklappen

Ervaring met LNG?

Gasunie heeft al dertig jaar een LNG-installatie in beheer en in bedrijf. Deze “peakshaver” bevindt zich op de Maasvlakte aan de Mississippihaven. Op een terrein van circa 12 hectare staan  onder andere een proceskolom voor het vloeibaar maken van aardgas, twee opslagtanks voor LNG en een opslagtank voor vloeibare stikstof. Verder staan er hogedrukpompen en verdampers. De capaciteit van deze piekinstallatie bedraagt maximaal 1,3 miljoen m3 aardgas/uur. Behalve bij pieken door extreme kou kan die  ook extra ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld storingen of uitval van een gasproducent.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

Vanaf het moment dat LNG geregassificeerd is, zijn de milieu aspecten identiek aan die van aardgas (e.g., bij verbranding minder CO2 emissie vergeleken met kolen). Het proces van regassificeren verbruikt energie dat gewonnen wordt door een deel van het geproduceerde gas te verbruiken. In het geval van directe blootstelling aan het milieu door bijvoorbeeld verspilling, richt LNG minder schade aan vergeleken bij olie verspilling, door de directe vergassing die optreedt.

FAQ uit/inklappen

Hoe zit het met de risico's als gevolg van handelingen tijdens de overslag?

De LNG-schepen komen bij Gate terminal in een afgescheiden kanaal te liggen. Dit ‘Kleine beer-kanaal’is niet toegankelijk voor zwaardere/grotere schepen. Bovendien ligt er een klein eiland als een natuurlijke barriere tussen de aanvoerroute en Gate terminal. Deze lopen dan gegarandeerd aan de grond, aangezien slechts een diepte van 14 meter voorzien is. Voorts is er sprake van beloodsing met goed getrainde loodsen en het gebruik van sleepboten, zodat Havenbedrijf Rotterdam de kans op aanvaring aanvaardbaar laag acht. Het leidingwerk voor het LNG-transport naar de tanks wordt permanent koud gehouden. Na het veilig afmeren wordt eerste de communicatie tussen wal en schip aangesloten, na zekerstelling volgt aankoppeling van de laadarmen. Als alles is gecheckt dan worden de armen gekoeld, zodat het lossen kan aanvangen. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren dan is een belangrijk aantal beveiligingen ingebouwd, zoals automatische stops op de lospompen, automatisch sluiten kleppen, en armen die bij gevaar voor te ver uittrekken geprogrammeerd en droog (zonder het vrijkomen van LNG) losbreken. Van te voren worden uitgebreide checklists doorgelopen. Dit vindt niet alleen plaats bij Gate terminal, maar gebeurt wereldwijd. 

FAQ uit/inklappen

Wat is de kans op een aanvaring?

Tot op heden hebben zich, in de afgelopen 50 jaar dat LNG per schip wordt vervoerd, nog nooit ernstige ongelukken voorgedaan, waarbij sprake is geweest van grote lekkages. Niettemin is in het MER nagegaan wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn indien er zich een ongeluk voordoet.

Het Maritime Research Instituut (MARIN) te Wageningen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de kans dat een LNG-schip een aanvaring krijgt op weg naar de steiger van de LNG-terminal. De onderzoeksrapportage is als bijlage bij het MER gevoegd.

Uit de studie blijkt dat de kans op een aanvaring vooral aanwezig is op de ankerplaats, in de Eurogeul (beiden buitengaats) en bij het indraaien van het Beerkanaal en de LNG-haven. Op de afmeerplaats is lekkage van LNG door een aanvaring uitgesloten (kop-kopaanvaringen en oploopaanvaringen zijn in de LNG-haven hoogst onwaarschijnlijk). De kans op vrijkomen van LNG in de nabijheid van industrie en woonbebouwing is voor de omgeving dan ook zeer klein. Het ligt in een orde van grootte van maximaal 2,5 x 10-10 per schip ofwel een kans van 1 op 4 miljard.

Aan de noordoostkant van het nieuw te baggeren haven blijft een gedeelte van de Papegaaienbek gehandhaafd in de vorm van het zogenaamde 'Papegaaienbek-eiland'. Dit zorgt voor een goede scheiding tussen de afgemeerde LNG-schepen en de overige scheepvaart. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat een afgemeerde LNG-schepen kan worden aangevar

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de effecten bij het vrijkomen van LNG uit een schip?

In het MER is voor diverse weersomstandigheden berekend hoe ver eventuele effecten reiken in geval van een aanvaring. In de meest ongunstige situatie, waarbij de gaswolk niet direct ontsteekt, is deze effectafstand voor locaties bij het Beerkanaal en de Yangtzehaven bijna 1.500 meter. Afhankelijk van de windrichting is op die afstand de concentratie van het gas in de lucht teruggebracht tot onder de ontstekingsgrens. Ook is zo dat een eventuele gaswolk opstijgt omdat gas lichter is dan lucht. Daarmee vervalt het benedenwindse risico vrijwel geheel.

FAQ uit/inklappen

Om hoeveel scheepsbewegingen gaat het gemiddeld als we kijken naar omvang/capaciteit van de te ontwikkelen LNG-terminal?

Voor een LNG-terminal met een capaciteit van acht tot zestien miljard m3 gaat het om gemiddeld drie tot vier scheepsbewegingen per week en ongeveer 180 scheepsbewegingen per jaar.

Vopak en Gasunie

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de activiteiten van Gasunie?

Gasunie, opgericht in 1963, heeft meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van aardgastransport, gaskwaliteitsbeheersing en efficiënte aansluiting op het binnenlandse gastransportnetwerk. Dit netwerk speelt ook een belangrijke rol in de verdeling van aardgasstromen naar andere Europese landen. Gasunie heeft op de Maasvlakte al dertig jaar een zogenaamde LNG peakshaver-installatie in bedrijf, waar nu al LNG-productie uit aardgas, LNG-opslag en (omgekeerd) omzetting van LNG in aardgas plaatsvindt. Tijdens piekperioden bij extreme kou waarborgt deze installatie de leveringszekerheid van aardgas in West-Nederland door injectie in het landelijk netwerk. De  Gasunie is per 1 juli 2005 gesplitst in een handelsonderneming (Gasunie Trade & Supply) en een onderneming die verantwoordelijk is voor infrastructuur en transport. Deze laatste is participant in het samenwerkingsverband met Vopak. 

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar www.gasunie.nl

FAQ uit/inklappen

Hoe past de rol van terminal operator met de wettelijke scheiding tussen pijpleiding transport en overige activiteiten van Gasunie?

Gas Transport Services B.V. (GTS) is een 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, maar verricht haar werkzaamheden conform de in de wetgeving vereiste zelfstandigheid. GTS is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijke transportnet op een economische basis. Zij zorgt voor voldoende transportcapaciteit, balancering van het net en aansluiting op andere netten.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de activiteiten van Vopak?

Vopak is ‘s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator en gespecialiseerd in de opslag en distributie van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Daardoor beschikt Vopak over uitgebreide ervaring met het ontwikkelen en beheren van onafhankelijke terminals, het afhandelen van ladingen die per tanker worden vervoerd en het efficiënt beheren van voorraden voor verschillende klanten. Een van de taken die Vopak zich heeft gesteld is uitbreiding van haar kernactiviteiten op het gebied van op- en overslag van LNG. Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar www.vopak.nl

FAQ uit/inklappen

Hebben Vopak en Gasunie ervaring met LNG?

Gasunie opereert reeds 30 jaar een LNG peak shaving faciliteit in de Rotterdamse haven en is daarom bekend met het product LNG. Vopak biedt opslagfaciliteiten voor verschillende producten waaronder ook producten die onder lage temperaturen of onder druk moeten worden opgeslagen. Kennis van LNG en opslag van producten is daarom aanwezig bij de combinatie Vopak / Gasunie.

FAQ uit/inklappen

Wat is de rol van een onafhankelijke terminal operator?

Zowel Vopak als Gasunie hebben zelf geen commerciële belangen in de handel of verkoop van LNG of aardgas. Als onafhankelijk bedrijf bieden zij diensten aan eenieder die daar gebruik van wilt maken. Gate terminal biedt alle potentiële klanten met een “open season” een eerlijke kans op gebruik van de onafhankelijke LNG-importterminal.

FAQ uit/inklappen

Gasunie bezit toch ook zelf aardgas?

Per 1 juli 2005 is Gasunie gesplitst in een handelsonderneming (Gasunie Trade & Supply) en een onderneming die verantwoordelijk is voor infrastructuur en transport (N.V. Nederlandse Gasunie). Deze laatste participeert in Gate terminal vanuit de bedrijfsdoelstelling om nadrukkelijk in te spelen op toenemende internationale gasstromen. 

Onder de taken van de N.V. Nederlandse Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van gastransport. Daarbij zal nadrukkelijk worden ingespeeld op toenemende internationale gasstromen.

Locatie LNG terminal

FAQ uit/inklappen

Hoe zal de aansluiting plaatsvinden op het Nederlandse aardgasnet?

Voor aansluiting van de LNG-terminal op het landelijke distributiesysteem is een ondergrondse leiding voorzien die aansluit op het bestaande Gasunie Maasmond station (minder dan een kilometer lang). 

Voor verdere informatie willen wij u verwijzen naar bijlage 3 van de MER startnotitie. 

FAQ uit/inklappen

Heeft u ook de mogelijkheden van een offshore terminal onderzocht?

Elke offshore-optie brengt aanmerkelijk grotere complicaties mee dan de alternatieven op land. Het opereren en onderhouden van offshorefaciliteiten is lastiger en duurder dan op het vaste land. Het bedienings- en onderhoudspersoneel zal in specifieke offshoreploegendienstsystemen moeten werken. Voor de Noordzee komt daar nog bij, dat er nog maar weinig ruimte over is buiten de vaarroutes, dat er zeer veel scheepvaartverkeer is en dus een verhoogde kans op een aanvaring, en dat er bij zeer slechte weersomstandigheden een zware zeegang voorkomt. Daarom is een offshore alternatief voor dit initiatief van Gate terminal geen optie.

FAQ uit/inklappen

Waarom is voor Rotterdam gekozen?

Voor de bedrijfsvoering van een LNG-importterminal is Rotterdam een uitstekende locatie. Rotterdam is het beste bereikbaar voor LNG-schepen (ook voor de nieuwste generatie grote schepen – Q-flex & Q-max) en alle noodzakelijke begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten zoals loodsen, sleepbootdiensten en scheepvaartregeling zijn aanwezig. De potentiële afzetmarkt voor aardgas is hier groot en dichtbij en de industriële complexen in de directe omgeving maken synergievoordelen (bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte) mogelijk. Verder is de aansluiting op het bestaande gas transport grid minder dan 2 km lang.